פטור ממס

אחוז גבוה מציבור השכירים בישראל זכאים לפטור ממס. קיימות מספר קבוצות שונות הזכאיות לפטור כזה: עיוור, נכה בשיעור של 90% ומעלה, אדם בעל נכות שנקבעה לתקופה של שנה ומעלה ועוד.ועדה רפואית בודקת את החולה ומקצה לו אחוזי נכות. אחוזי הניידות מחושבים לפי רשימת ליקויים באיברים שמתחת לקו המותניים. לאחר שהוועדה הרפואית קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות על הפונה להגיש טופס תביעה לקבלת ההטבות המגיעות לו על סמך אחוזי הנכות.

אלו פוליסות קיימות ומי זכאי להיות מבוטח שלהם?

פטור ממס לנכים לפי סעיף 9(5) לפקודה סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס על הכנסותיו של יחיד, העונה על אחד מהתנאים הבאים:

  • עיוור.
  • נכה בשיעור של 100%.
  • נכה בשיעור של 90% לפי חישוב מיוחד (שיעור נכות המחושב מליקויים במספר איברים), ובלבד ששיעור הנכות הכוללת עולה על 100% ("נכות מזכה").
  • נכה שתקופת נכותו היא 185 ימים לפחות ונקבעה לו נכות לתמיד או זמנית בשיעור של 100%.
  • נכה בשיעור של 90% לפחות, שלקה באיברים שונים והאחוז הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים (בשיטת האחוז הפוחת ), ובלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

הנכות המזכה נקבעת לפי אחד החוקים הבאים:

1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב).
2. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957.
3. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז -1957.
4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970.
5. פרקים ה, ט, י"ג או י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995.
6. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד – 1994.

לתשומת ליבכם:

אם לא נקבעו למבקשים אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים המפורטים למעלה, יהיה עליהם לפנות לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, המתקיימת על ידי ביטוח לאומי.
יחידים שנקבעה להם נכות מזכה לפי אחד מהחוקים המוזכרים למעלה, אינם נדרשים לעבור ועדה רפואית לצורכי מס הכנסה.

 

תקרות ההכנסה ב-₪ הפטורות לשנים 2013-2019 (התקרות מתעדכנות מדי שנה):

תקרת הכנסה מיגיעה אישית בש"ח (1)
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית בש"ח (2)
תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף בש"ח (3)

שנת מסתקרת הכנסה מיגיעה אישית בש"ח (1)​תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית בש"ח (2)​תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף בש"ח (3)
2013​602,400​72,240​257,640
2014​614,400​73,680​262,560
2015614,400​73,560​262,320​
2016608,40072,960300,000
2017606,00072,720299,040
2018​608,40072,960300,000
2019615,60073,800303,600

(1) תקרת הכנסה שנתית מיגיעה אישית בלבד, לדוגמה: משכורת, קצבה, הכנסה מעסק וכיו"ב ליחיד, שנקבעה לו נכות מזכה לתקופה העולה על 364 ימים.

(2) א. תקרת הכנסה לכל תקופת הנכות מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית ליחיד, שנקבעה לו נכות מזכה לתקופה של 185 ימים ועד ל- 364 ימים.
ב. תקרת הכנסה שנתית כוללת (מיגיעה אישית ושאינה מיגיעה אישית) ליחיד, שהכנסתו מיגיעה אישית בשנת המס היתה נמוכה מסכום תקרה זו, גם אם תקופת נכותו עולה על 364 יום.

(3) תקרת הכנסה שנתית כוללת (מיגיעה אישית ושאינה מיגיעה אישית וכן מריבית, המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתוכנית חיסכון או בקופת גמל, שמקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף) ליחיד, שהכנסתו מיגיעה אישית בשנת המס היתה נמוכה מסכום תקרה זו.

אנו נלווה אותך בהליך בקשה לפטור ממס

תוך הכוונה והפניה לרופאים בהתאם לבעיות הרפואיות מהם את/ה סובל/ת .

פרטי התקשרות

טלפון

053-6766766

דואר אלקרוני

משרדים

רח' זבוטינסקי 35
רמת גן

צור קשר